بوی یلدا را می شنوی؟

انتهای خیابان آذر

باز هم قرار عاشقانه

پاییز و زمستان

قراری طولانى به بلنداى یک شب

پاییز چمدان به دست

ایستاده عزم رفتن دارد

پاییز

اى آبستن روزهاىعاشقى

سفرت بى خطر

 

 

عمرتون چون شب یلدا، طولانی و با عشق

لینک هاتون چون هفت مطلق، کوتاه و خاص